• July 22, 2024

עורכי דין הסכמי ממון: ניהיליסט או שופט?

עורכי דין הסכמי ממון אינו ניהיליסט או שופט במובן המובן במובן המקראי של המילים. הגישור הוא תהליך שבו מפגש בין הצדדים בסכסוך, ניהול דיונים וחיפוש אחר פתרונות יעילים שיתקבלו על ידי כל הצדדים. במקרים מסוימים, יתכן והעורכי דין הסכמי ממון יעשה שימוש ביישור חוקי, אך כל זאת על מנת להסכים ולמצוא פתרונות שירכזו צרכי הצדדים.

ניהיליזם הוא גישה פילוסופית שמתעקשת להתעלם מעקרונות מוסריים ומשפטיים, ולכן אין ניהיליסט רגיל מסוגל לשמש עורך דין במובן המקצועי של התעסקות במערכת המשפט הקיימת ובהקניית פתרונות על פי כללי החוק. עורכי דין הסכמי ממון משתמש ביכולתו לייצג ולקדם את דרישותיהם של הצדדים השונים, ולאו דווקא להתעלם מהמסגרת המשפטית.

מנגנון הגישור מקנה לעורך הדין גישור הרבה חופש וגמישות למענה על צרכי הצדדים. עורכי דין הסכמי ממון משמש כברגם, יועץ, ויישומן של עקרונות החוק, אך לא בהכרח בהקשר של בימוי דיני אמות נוגעות. הוא מפעיל כישורים של ייעוץ, תכנון, יחסי אנוש, ותהליכי גישור.

עוד יתכן שהשאלה התייחסה למונח “שופט” בתרגום משפטי, כלומר האם עורכי דין הסכמי ממון הוא שופט. בהקשר הזה, יש לציין כי עורכי דין הסכמי ממון אינו שופט במשמעות הרגילה של המילה, שכן הוא אינו מחליט על פי החוק או מתחייב לשמור על תפקיד של שופט רשמי במערכת המשפט. אולם, הוא משמש כגורם ייחודי של פתרון סכסוכים והסכמים, וכך יש להבחין בין תפקידיו של עורכי דין הסכמי ממון לבין תפקידיו של שופט במערכת המשפט הרשמית.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *